Uczestnicy WTZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Uczestnicy WTZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Uwaga: Arkusz Zgłoszeniowy Kandydata, obowiązek informacyjny oraz Regulamin przyjmowania kandydatów do WTZ znajdziecie Państwo na dole strony.

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które zostały zakwalifikowane do tej formy rehabilitacji zawodowej i społecznej przez Powiatowe lub Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji i terapii. Inne zajęcia rehabilitacyjne bądź edukacyjne odbywające się w trakcie godzin pracy WTZ, mogą być prowadzone w innych grupach. Obecnie warsztaty obejmują wsparciem 25 uczestników.

WTZ czynny jest przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Godziny pracy uczestników ustala się od 8.00 – 15.00.

Zajęcia dla uczestników WTZ mogą być organizowane również poza terenem placówki, np. w postaci wyjazdowych form rehabilitacji. Odbywają się zgodnie z tygodniowym planem opracowywanym przez kierownika WTZ z uwzględnieniem zajęć dodatkowych.

W WTZ organizowane są dodatkowe formy rehabilitacji uznane przez Radę Programową za adekwatne do potrzeb, możliwości psychofizycznych oraz preferencji uczestników (typu: zajęcia rekreacyjno-sportowe, językowe, wycieczki o charakterze kulturalnym i zawodoznawczym itp.).

W trakcie pracy uczestnikowi przysługuje pół godzinna przerwa na śniadanie. Ze względu na liczebność uczestników WTZ oraz warunki lokalowe ustala się, że uczestnicy spożywają obiad na stołówce Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” w godzinach pracy WTZ.

Uczestnik, który bez uzasadnionego powodu opuści 3 miesiące w ciągu całego roku kalendarzowego może być decyzją Rady Programowej skreślony z listy uczestników WTZ.

Sposób dowozu uczestników do warsztatu uzależniony jest od poziomu samodzielności i zaradności uczestników.

Warsztat nie dowozi uczestników do WTZ. Uczestnicy do warsztatu dojeżdżają samodzielnie.

W wyjątkowych sytuacjach Rada Programowa decyduje o możliwości zapewnienia dowozu uczestnika.

Uczestnicy WTZ mogą być dowożeni na dodatkowe zajęcia odbywające się poza terenem WTZ.