Działania składające się na proces rehabilitacji społecznej i zawodowej WTZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi tworzą spójną strukturę, w której podstawowe miejsce zajmuje terapia zajęciowa. 

Odbywa się ona w pięciu pracowniach:

 1. Gospodarstwa domowego: Jej głównym zadaniem jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności porządkowych i kulinarnych, ale również tych z zakresu savoir-vivre.
 2. Plastyczna: Celem tych zajęć jest kształtowanie sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej oraz rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 3. Ceramiczna: Zasadniczym terapeutycznym celem pracy w tej pracowni jest dostarczenie uczestnikom okazji do swobodnej ekspresji emocjonalnej poprzez wytwarzanie przedmiotów użytkowych i ozdobnych z gliny, gipsu lub mas plastycznych.
 4. Komputerowa: Zakres merytoryczny pracy w tej pracowni obejmuje w dużej mierze zajęcia z komputerem i urządzeniami peryferyjnymi. Uczestnicy mają tu okazję nauczyć się m.in. obsługi najczęściej spotykanych programów komputerowych, a także doskonalić umiejętność szybkiego i płynnego pisania na klawiaturze.
 5. Administracyjno-biurowa: Praca w tej pracowni koncentruje się na kształtowaniu umiejętności pomocniczych w systemie pracy administracyjnej. Uczestnicy nabywają tu umiejętność m.in sprawnego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu biurowego.

Aktywizacja zawodowa odbywa się w formie systematycznych spotkań z trenerem pracy, który w profesjonalny sposób przekazuje uczestnikom wiedzę i umiejętności, które są niezmiernie cenne w kontekście podjęcia przez nich w przyszłości pracy zawodowej.

Sesje społeczności są stałym, cotygodniowym elementem pracy rehabilitacyjnej w naszych WTZ. Służą one integracji zespołu, wypracowywaniu zasad i norm współpracy, doskonaleniu komunikacji społecznej, rozwijaniu umiejętności empatycznych, tolerancji, wrażliwości na potrzeby innych. Realizują zadania z zakresu samorządności, umiejętności rozstrzygania problemów. Spotkania koordynuje psycholog we współpracy z wybraną w demokratycznych wyborach Radą.

Poradnictwo i terapia psychologiczna
: Ta forma wsparcia uczestników WTZ dotyczy kwalifikacji do poszczególnych form zajęć indywidualnych i zespołowych, diagnozy predyspozycji, potencjałów i deficytów dla określenia kierunków rehabilitacji, problemów adaptacyjnych i bieżących spraw życiowych, trudności emocjonalnych, komunikacyjnych, społecznych, rodzinnych. Obejmuje również badania diagnostyczne dotyczące fragmentarycznej lub kompleksowej oceny możliwości psychofizycznych uczestników WTZ w sferze poznawczej, emocjonalno-osobowościowej i społecznej. Na bieżąco wydawane są opinie i zaświadczenia psychologiczne służące zarówno do celów orzecznictwa i leczenia, jak również adaptacji zawodowej oraz realizacji edukacyjno-terapeutycznych zadań programowych.

Współpraca z rodzinami uczestników WTZ
jest systematycznym elementem pracy rehabilitacyjnej. Przebiega ona w różnych formach. Obejmuje problemy dotyczące specyfiki rozwojowej niepełnosprawnych uczestników, diagnozy obszarów funkcjonowania będących przedmiotem indywidualnych programów terapii, etapowej i globalnej oceny rozwoju psychofizycznego i efektów rehabilitacyjnych, problemów adaptacyjnych o różnym charakterze, programowania modyfikacji zachowań i kształtowania nawyków czynnościowych, komunikacji wewnątrzrodzinnej, rozwiązywania różnego rodzaju problemów życiowych, udziału w realizacji zadań rehabilitacyjnych i organizacyjnych. Dla integracji oraz dobrej współpracy do realizacji zadań merytorycznych organizowane są grupowe spotkania z członkami rodzin oraz wspólne organizowanie przedsięwzięć i uroczystości.Oprócz podstawowych form pracy rehabilitacyjnej uczestnicy mają możliwość dodatkowo korzystać z:

  • rehabilitacji ruchowej
  • ogólnorozwojowych zajęć sportowych na hali
  • basenu
  • zajęć artystycznych (ceramicznych, teatralnych, muzycznych, fotograficzno-dziennikarskich, filmowych)
  • zajęć edukacyjnych (językowych, z zakresu edukacji seksualnej, profilaktyki uzależnień, wiedzy obywatelskiej)
  • zajęć rekreacyjno-kulturalnych
  • działań na rzecz społeczności lokalnej
  • integracyjnych wyjazdów rehabilitacyjnych

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi podejmują szereg inicjatyw zmierzających do integrowania środowiska placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego. Od kilku lat organizujemy konkursy umiejętności zawodowych i osobistych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną takich jak: konkurs umiejętności kulinarnych „Kucharz Doskonały”, komputerowych – „Dzień z Klawiaturą”, czy też „Integracyjny – Międzyośrodkowy Turniej Piłki Nożnej dla Osób z Niepełnosprawnością”.

 

Tatiana Kossakowska - Instruktor (pracownia gospodarstwa-domowego)
Tatiana Kossakowska – Kierownik
Iwona Wojtczak-Grzesińska- Psycholog
Iwona Wojtczak-Grzesińska- Psycholog
Agata Ostachowska - Instruktor (pracownia plastyczna)
Agata Ostachowska – Instruktorka
Sylwia Przybysiak - Instruktor (pracownia ceramiczna)
Sylwia Przybysiak -Psycholog
Rada Społeczności

Jakub Frelek -Przewodniczący Rady
Dominika Klepacka – Z-ca Przewodniczącego
Adam Wiśniewski -Skarbnik WTZ
Ewelina Ositek – Sekretarz WTZ