Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi to placówka rehabilitacyjna dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działają od lutego 2001 r. Są miejscem stwarzającym osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Nadrzędnym celem jest pozyskanie lub przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia

Dla skutecznego i kreatywnego realizowania zadań oraz zaspokojenia zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników i członków ich rodzin w sposób systematycznie współpracujemy z instytucjami oraz organizacjami działającymi m.in. na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością.

Jesteśmy dumni z pozycji jaką nasze WTZ osiągnęły w oczach autorytetów naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego czy Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dzięki niezwykle owocnej współpracy od kilku lat nasze WTZ systematycznie organizują indywidualne i grupowe staże studentów studiów magisterskich i podyplomowych Wydziału Psychologii UW oraz APS.

Jesteśmy na chwilę obecną jedynym WTZ w Warszawie, który nieprzerwanie od kilku lat współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie realizacji staży i praktyk dla studentów studiów podyplomowych „Psychologia rehabilitacyjna osób z dysfunkcjami rozwojowymi”. Ponadto w ostatnim czasie nawiązaliśmy podobną współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego – studenci nowo powstałego kierunku „Terapia zajęciowa” odbyli już w naszym ośrodku pierwsze praktyki zawodowe.

WTZ to miejsce, w którym ludzie z niepełnosprawnością intelektualną mają szansę zbudować wiarę w swoje możliwości oraz osiągać sukcesy.