Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi to placówka rehabilitacyjna dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działają od lutego 2001 r. Są miejscem stwarzającym osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Nadrzędnym celem jest pozyskanie lub przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Działania składające się na proces rehabilitacji społecznej i zawodowej WTZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi tworzą spójną strukturę, w której podstawowe miejsce zajmuje terapia zajęciowa. Odbywa się ona w pięciu pracowniach:

 1. Gospodarstwa domowego: Jej głównym zadaniem jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności porządkowych i kulinarnych, ale również tych z zakresu savoir-vivre.
 2. Plastyczna: Celem tych zajęć jest kształtowanie sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej oraz rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 3. Ceramiczna: Zasadniczym terapeutycznym celem pracy w tej pracowni jest dostarczenie uczestnikom okazji do swobodnej ekspresji emocjonalnej poprzez wytwarzanie przedmiotów użytkowych i ozdobnych z gliny, gipsu lub mas plastycznych.
 4. Komputerowa: Zakres merytoryczny pracy w tej pracowni obejmuje w dużej mierze zajęcia z komputerem i urządzeniami peryferyjnymi. Uczestnicy mają tu okazję nauczyć się m.in. obsługi najczęściej spotykanych programów komputerowych, a także doskonalić umiejętność szybkiego i płynnego pisania na klawiaturze.
 5. Administracyjno-biurowa: Praca w tej pracowni koncentruje się na kształtowaniu umiejętności pomocniczych w systemie pracy administracyjnej. Uczestnicy nabywają tu umiejętność m.in sprawnego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu biurowego.Aktywizacja zawodowa odbywa się w formie systematycznych spotkań z trenerem pracy, który w profesjonalny sposób przekazuje uczestnikom wiedzę i umiejętności, które są niezmiernie cenne w kontekście podjęcia przez nich w przyszłości pracy zawodowej.Sesje społeczności są stałym, cotygodniowym elementem pracy rehabilitacyjnej w naszych WTZ. Służą one integracji zespołu, wypracowywaniu zasad i norm współpracy, doskonaleniu komunikacji społecznej, rozwijaniu umiejętności empatycznych, tolerancji, wrażliwości na potrzeby innych. Realizują zadania z zakresu samorządności, umiejętności rozstrzygania problemów. Spotkania koordynuje psycholog we współpracy z wybraną w demokratycznych wyborach Radą.

  Poradnictwo i terapia psychologiczna
  : Ta forma wsparcia uczestników WTZ dotyczy kwalifikacji do poszczególnych form zajęć indywidualnych i zespołowych, diagnozy predyspozycji, potencjałów i deficytów dla określenia kierunków rehabilitacji, problemów adaptacyjnych i bieżących spraw życiowych, trudności emocjonalnych, komunikacyjnych, społecznych, rodzinnych. Obejmuje również badania diagnostyczne dotyczące fragmentarycznej lub kompleksowej oceny możliwości psychofizycznych uczestników WTZ w sferze poznawczej, emocjonalno-osobowościowej i społecznej. Na bieżąco wydawane są opinie i zaświadczenia psychologiczne służące zarówno do celów orzecznictwa i leczenia, jak również adaptacji zawodowej oraz realizacji edukacyjno-terapeutycznych zadań programowych.

  Współpraca z rodzinami uczestników WTZ
  jest systematycznym elementem pracy rehabilitacyjnej. Przebiega ona w różnych formach. Obejmuje problemy dotyczące specyfiki rozwojowej niepełnosprawnych uczestników, diagnozy obszarów funkcjonowania będących przedmiotem indywidualnych programów terapii, etapowej i globalnej oceny rozwoju psychofizycznego i efektów rehabilitacyjnych, problemów adaptacyjnych o różnym charakterze, programowania modyfikacji zachowań i kształtowania nawyków czynnościowych, komunikacji wewnątrzrodzinnej, rozwiązywania różnego rodzaju problemów życiowych, udziału w realizacji zadań rehabilitacyjnych i organizacyjnych. Dla integracji oraz dobrej współpracy do realizacji zadań merytorycznych organizowane są grupowe spotkania z członkami rodzin oraz wspólne organizowanie przedsięwzięć i uroczystości.Oprócz podstawowych form pracy rehabilitacyjnej uczestnicy mają możliwość dodatkowo korzystać z:

   • rehabilitacji ruchowej
   • ogólnorozwojowych zajęć sportowych na hali
   • basenu
   • zajęć artystycznych (ceramicznych, teatralnych, muzycznych, fotograficzno-dziennikarskich, filmowych)
   • zajęć edukacyjnych (językowych, z zakresu edukacji seksualnej, profilaktyki uzależnień, wiedzy obywatelskiej)
   • zajęć rekreacyjno-kulturalnych
   • działań na rzecz społeczności lokalnej
   • integracyjnych wyjazdów rehabilitacyjnych

   

  Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi podejmują szereg inicjatyw zmierzających do integrowania środowiska placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego. Od kilku lat organizujemy konkursy umiejętności zawodowych i osobistych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną takich jak: konkurs umiejętności kulinarnych „Kucharz Doskonały”, komputerowych – „Dzień z Klawiaturą”, czy też „Integracyjny – Międzyośrodkowy Turniej Piłki Nożnej dla Osób z Niepełnosprawnością”.

  Dla skutecznego i kreatywnego realizowania zadań oraz zaspokojenia zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników i członków ich rodzin w sposób systematycznie współpracujemy z instytucjami oraz organizacjami działającymi m.in. na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością.

  Jesteśmy dumni z pozycji jaką nasze WTZ osiągnęły w oczach autorytetów naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego czy Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dzięki niezwykle owocnej współpracy od kilku lat nasze WTZ systematycznie organizują indywidualne i grupowe staże studentów studiów magisterskich i podyplomowych Wydziału Psychologii UW oraz APS.

  Jesteśmy na chwilę obecną jedynym WTZ w Warszawie, który nieprzerwanie od kilku lat współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie realizacji staży i praktyk dla studentów studiów podyplomowych „Psychologia rehabilitacyjna osób z dysfunkcjami rozwojowymi”. Ponadto w ostatnim czasie nawiązaliśmy podobną współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego – studenci nowo powstałego kierunku „Terapia zajęciowa” odbyli już w naszym ośrodku pierwsze praktyki zawodowe.

  WTZ to miejsce, w którym ludzie z niepełnosprawnością intelektualną mają szansę zbudować wiarę w swoje możliwości oraz osiągać sukcesy.
Kadra

 

Katarzyna Niedźwiedzka - Psycholog
Katarzyna Pióro – Kierownik
Tatiana Kossakowska - Instruktor (pracownia gospodarstwa-domowego)
Tatiana Kossakowska – pełniąca obowiązki kierownika
Iwona Wojtczak-Grzesińska- Psycholog
Iwona Wojtczak-Grzesińska- Psycholog
Agata Ostachowska - Instruktor (pracownia plastyczna)
Agata Ostachowska – Instruktor (pracownia plastyczna)
Sylwia Przybysiak - Instruktor (pracownia ceramiczna)
Sylwia Przybysiak -Psycholog
Rada Społeczności

Daniel Krajewski– Przewodniczący Rady
Ewelina Ositek – Z-ca Przewodniczącego
Jan Adam Kowalewski – Skarbnik WTZ
Agnieszka Kukwa – Sekretarz WTZ