Giełda Mocy, czyli targi pracy osób z niepełnosprawnościami. Projekt Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.
Giełda Mocy, czyli targi pracy osób z niepełnosprawnościami. Projekt Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Nasi uczestnicy chcą prowadzić aktywne życie, w tym także zawodowe, rozwijać i realizować swoje plany, aspiracje. Praca staje się dla nich sposobem na integrację społeczną, zapobiega społecznemu wykluczeniu, marginalizacji. Z naszych doświadczeń wynika, iż osoby niepełnosprawne intelektualnie pomimo, że w początkowym okresie wymagają dużo wsparcia, po pewnym czasie są w stanie doskonale opanować wyznaczone czynności, pracować wydajnie i samodzielnie. Obserwujemy jak bardzo nasi uczestnicy zmieniają się po podjęciu aktywności zawodowej: stają się bardziej otwarci, zadowoleni z życia, przełamują nieśmiałość, zwiększają swoją samodzielności, niezależności. Dość często słyszymy słowa „Dorosły to ten co pracuje”.

Jak działamy?

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną w naszej placówce obejmuje przygotowanie do pracy zawodowej oraz zapewnienie stosownego i trwałego zatrudnienia. Jest procesem bardzo trudnym. Pierwsze problemy zaczynają się już na etapie szkolnym, kiedy młoda osoba niepełnosprawna kończy odpowiednią placówkę edukacyjną i staje przed wyborem drogi zawodowej. Nie pomaga również nastawienie rodziców, którym często towarzyszy wiele obaw tj. możliwości ich dzieci, utraty renty, utraty miejsca w placówce. Dlatego też w codziennych działaniach przygotowujemy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny do jak najlepszego startu w momencie podjęcia zatrudnienia oraz poszukujemy miejsc pracy indywidualnie dobranych do możliwości i predyspozycji danej osoby.

Co oferujemy?

Uczestnicy naszej placówki biorą udział w warsztatach z aktywizacji zawodowej, gdzie dowiadują się co to jest rynek pracy, zapoznają się ze specyfiką różnych zawodów, uczą technik poszukiwania pracy, poznają prawa pracownika niepełnosprawnego, tworzą dokumenty aplikacyjne. W ramach zorganizowanych społeczno-zawodowych aktywności w środowisku odwiedzają różne zakłady pracy, zapoznają się z warunkami i specyfiką pracy w tych miejscach. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym pomagają im sprecyzować swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności itp. System rehabilitacji zawodowej obejmuje także współpracę z Urzędem Pracy, udział w kursach zawodowych: obsługowo-porządkowych, gastronomicznych, pomocy hotelowej, ogrodniczych, administracyjno-biurowych, praktykach i stażach zawodowych.

Rehabilitacja zawodowa w WTZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – infografiki: