Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza Rodziców/Opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju do udziału w  projekcie:

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • utworzenie Punktu Informacyjno – Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) w Warszawie przy ul. 11 Listopada 13/15, w którym specjaliści, z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych, przeprowadzą diagnozę potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich zasobów, dokonają oceny adekwatności aktualnie stosowanych instrumentów wsparcia oraz wskażą optymalne kierunki rozwoju i dalszej pomocy;
 • możliwość skorzystania z konsultacji psychologa, pracownika socjalnego, prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i innych;
 • wsparcie asystenta rodziny, którego celem będzie przede wszystkim wzmocnienie członków rodziny;
 • pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej realizującego wsparcie interwencyjno-wytchnieniowe w formie tzw. przerwy regeneracyjnej;
 • możliwość udziału w grupie wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w długoterminowych mieszkaniach wspomaganych;
 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniach własnych;
 • wsparcie opiekunów w ramach tzw. opieki wytchnieniowej w mieszkaniach;
 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami w procesie zatrudnienia wspomaganego;
 • możliwość udziału opiekunów w procesie zabezpieczenia prawno-finansowego osób
  z niepełnosprawnościami.

Ponadto w projekcie przewidziane są działania informacyjne i integracyjne takie jak szkolenia dla społeczności lokalnej których celem będzie zaznajomienie różnych grup społecznych z problematyką niepełnosprawności intelektualnej oraz pikniki integracyjne.

Wdrożenie Modelu przyczyni się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w środowisku lokalnym, zwiększenie dostępności do mieszkań wspomaganych, zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, wzmocnienie roli najbliższego otoczenia oraz aktywizację ruchów samopomocowych. Projekt poprzez zaplanowane w nim działania informacyjno – edukacyjne przyczyni się także do zwiększenia wiedzy i zmianie postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Model wdrażany będzie w czterech dzielnicach m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Wilanów, Wola.

Realizacja projektu rozpoczyna się we wrześniu 2019r. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej o projekcie: TUTAJ

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logotypy-1024x125.png

Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo2-1024x106.png
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu
Tagi: